Telefoonnummer

06-42103360

E-mail

Destinysmusic@hotmail.com

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag : 09:00 tot 17:00 uur (soms slechter bereikbaar via bellen ivm lesgeven)

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten en/of werkzaamheden van Destiny’s Music, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd.

1.2. Bezoekers (deelnemer, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf in en op het terrein van de Destiny’s Music te houden aan de huisregels van de Destiny’s Music en aanwijzingen van werknemers van Destiny’s Music op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.

1.3. Bezoek aan Destiny’s Music is geheel op eigen risico. Destiny’s Music is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de locatie. Het gebruik van o.a. de kleedkamer is geheel op eigen risico.

1.4. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Destiny’s Music door toedoen van een bezoeker zullen verhaald worden.

1.5. Destiny’s Music is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Destiny’s Music stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.

1.6. Deelname aan de activiteiten georganiseerd door Destiny’s Music is geheel op eigen risico. Destiny’s Music is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens, voor of na de lessen, uitvoeringen, demonstratie of andere activiteiten die namens Destiny’s Music plaatsvinden.

2. Inschrijving

2.1. Aanmelding voor lidmaatschap bij Destiny’s Music geschiedt door het (digitale) inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Na het ontvangen van de eerste betaling (zie 4.3.) kan de deelnemer direct gebruikmaken van de gekozen les(sen).

2.2. Voor minderjarige deelnemers dient het inschrijfformulier ondertekend te worden door een ouder of voogd.

2.3. Later instromen gedurende het lesseizoen is mogelijk. Het lesgeld wordt in dat geval berekend op basis van het resterende aantal lessen.

2.4. Bij inschrijving wordt €7,50,- inschrijfkosten in rekening gebracht.

2.5. Na het verzenden van het inschrijfformulier ontvangt u per e-mail een inschrijfbevestiging.

3. Uitschrijving

3.1. Voor opzegging van het abonnement geldt een opzegtermijn van een kalendermaand. Het abonnement loopt door tot het einde van de lopende maand plus de daaropvolgende maand. Tot die tijd kan de deelnemer gebruik blijven maken van de diensten van Destiny’s Music.

3.2. Opzeggingen kunnen uitsluitend per e-mail worden gedaan. Het e-mailadres hiervoor is: destinysmusic@hotmail.com

3.3. Opzeggingen zijn definitief als u van ons per e-mail een bevestiging van uitschrijving heeft ontvangen (max. 3 werkdagen).

3.4. Destiny’s Music is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

3.5. De overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht stopgezet worden.

3.6. De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld en/of resterende lessen.

4. Betaling

4.1. Het lesgeld wordt per maand gefactureerd via IDEAL-link. Dit zal gebeuren via een een betaalverzoek wat u ontvangt via u email. Het betaalverzoek zal elk 1e van de maand verstuurd worden. Let op bij de 1e betaling word er eenmalig €7,50,- inschrijfgeld afgeschreven. Ook is er een mogelijk voor losse danslessen dan betaal je altijd voor dat je mee doet aan de dansles. 

4.2. Deelnemers dienen te betalen door middel van een IDEAL-link.

4.3. Bij aanvang van de les dient een eerste betaling ontvangen te zijn. Indien de betaling niet tijdig ontvangen is, behoudt de Destiny’s Music zich op het recht om de deelnemer de les te weigeren tot dat de eerste betaling voldaan is.

4.4 Bij het uitblijven van betaling is Destiny’s Music gerechtigd vanaf de tweede herinnering administratiekosten van € 5,- te berekenen bovenop de reeds gemaakte extra kosten. Na ingebrekestelling zal de vordering uit handen worden gegeven. Alle bijkomende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zullen worden doorberekend.

4.5. Bij nog openstaande bedragen kan de deelnemer de toegang tot de les worden ontzegd.

4.6. Verhindering door vakantie, ziekte/ongeval, andere baan etc. vrijwaren u niet van de verplichting het volledige maandelijkse lesgeld te betalen.

4.7. Mocht u langer dan 6 weken niet aan de les kunnen deelnemen bijvoorbeeld wegens langdurige ziekte, zwangerschap of een blessure dan is het mogelijk om uw abonnement stop te zetten. Het tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap is niet met terugwerkende kracht mogelijk.

4.8. Betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden en hebben betrekking op de lessen en de periode waarvoor wordt ingeschreven.

4.9. Bij inschrijving van een tweede of een daaropvolgend gezinslid bij Destiny’s Music wordt een korting van 10% berekend op het laagste lesgeldtarief. Deze korting geldt alleen bij inschrijving van een abonnement. Losse lessen vallen hier buiten.

4.10. Destiny’s Music is gerechtigd om in onvoorziene gevallen tussentijds een prijsverhoging door te voeren. De deelnemer heeft in geen geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

5. De lessen

5.1. Het lesseizoen loopt van 8 januari 2024 tot 1 augustus 2024. Zodra er genoeg animo is dan gaan we de zaalhuur verlengen.

5.2. De vakanties en vrije dagen van Destiny’s Music kunnen afwijken van de schoolvakanties. Destiny’s Music probeert altijd een vervanger te regelen tijdens haar vakanties en vrije dagen. Destiny’s Music biedt de mogelijkheid om door te dansen tijdens de vakanties. Dit geldt alleen als er genoeg animo is voor de groep. Tijdens de feestdagen zullen er geen lessen gegeven worden. In het lestarief is reeds rekening gehouden met de lessen die hierdoor komen te vervallen. 

5.3. Indien een les door overmacht geen doorgang kan vinden, geeft Destiny’s Music dit zo spoedig mogelijk door aan de betrokken deelnemers. De les zal op een ander moment worden ingehaald of worden vervangen door een invaldocent.

5.4. Door uzelf gemiste lessen kunnen bij een andere les worden ingehaald, mits u zich voorafgaand aan de les heeft afgemeld. Inhaallessen blijven het volledige seizoen geldig zolang de deelnemer lid is van Destiny’s Music. Na het seizoen vervallen deze. Inhaallessen dienen van te voren besproken te worden in verband met het aantal deelnemers.

5.5. Destiny’s Music mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn, zonder dat hier financiële consequenties aan verbonden zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, langdurige ziekte van de docent, overmacht, etc

5.5.1.Destiny’s Music heeft het recht om openingstijden, lestijden, lesdagen, de algemene voorwaarden te wijzigen.

5.6. Ingeval van lesannulering voor een langere periode (min. 1 maand) door Destiny’s Music heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het lesgeld naar rato van het aantal vervallen lessen waarbij een maand opzegtermijn in acht wordt genomen.

5.7. Het missen van een les, door welke oorzaak dan ook, geeft nimmer recht op terugbetaling van het lesgeld.

5.8. Op Destiny’s Music rust de verplichting op het, gelet op het doel van de les(sen), zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de les(sen). Destiny’s Music voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Destiny’s Music niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening die voortvloeit uit de les(sen), noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

5.9. Tijdens de lessen bent u vrij in het kiezen van uw kleding tenzij speciale kledingvoorschriften gelden voor de door u gekozen les. Deze kledingvoorschriften worden indien nodig aan u gecommuniceerd bij inschrijving.

6. Privacy

6.1. Destiny’s Music respecteert uw privacy en gaat uiterst zorgvuldig om met van u ontvangen persoonlijke gegevens. De door u achtergelaten persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) verwerkt en opgenomen in een geautomatiseerd bestand.

6.2. Destiny’s Music verwerkt en verzamelt persoonlijke gegevens uitsluitend met het doel om u, op uw eigen verzoek, adequaat te kunnen informeren over de diensten van Destiny’s Music. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend aangewend voor interne doeleinden en worden niet verstrekt aan derden.

6.3. Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord dat foto- en videomateriaal gemaakt tijdens lessen, shows en optredens kan worden ingezet op de website of op een Social Media Platform (zoals Facebook, YouTube, Instagram, etc.) van Destiny’s Music. Indien u bezwaar heeft tegen het publiekelijk tonen van foto- en/of filmmateriaal van u of uw kind, dan verzoeken wij u dit door te geven via  destinysmusic@hotmail.com.

6.4. Voor het volledige privacy Verklaring kunt u terecht op de website van Destiny’s Music.